Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Sayın Website Kullanıcısı,

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ("KSBÜ") veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

KSBÜ, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

KSBÜ, kişisel verileri işbu websiteyi ziyaretiniz kapsamında, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu KSBÜ Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Bu kapsamda, işlem güvenliği (IP adresi, giriş-çıkış kayıtları, çerez kayıtları, şifre bilgileri) kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

Kimlik (Öğrenci numarası, Kullanıcı adı) ve iletişim (E-posta adresi) verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı; KSBÜ tarafından sağlanan otomasyonların kullanılabilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, kullanıcı deneyiminin arttırılması, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesidir.

KSBÜ, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşabilir. KSBÜ, Kanuna uygun olarak işlediği Web Sitesi Kullanıcısı kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

KSBÜ tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile Kirazpınar Mahallesi Kütahya Dumlupınar Ünv. Evliyaçelebi Yerleşkesi Küme Evler No: 30/1 Merkez KÜTAHYA adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca bilgi@ksbu.edu.tr e-posta adresi veya 0 (274) 260 00 43 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusunu müteakip KSBÜ 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde KSBÜ’nün; CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

KSBÜ; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

KSBÜ tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek KSBÜ tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

KSBÜ, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ  ("KSBÜ"); 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca veri sorumlusu olarak, işbu Gizlilik Politikasıyla kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, gerçek kişiye ait olan ve onu tanımlanabilir kılan her türlü bilgidir. Bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgi kişisel veri sayılır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, aktarılması gibi faaliyetler işleme sayılır.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. İşbu websiteyi ziyaretiniz kapsamında Üniversitemiz veri sorumlusudur.

İlgili Kişinin İşlenen Kişisel Verileri Nelerdir? 

KSBÜ web sitesinde, çerezleri kullanarak ilgili kişinin kişisel verilerini işlemektedir. Bu çerezler vasıtasıyla yalnızca IP adresi ve web sitesine giriş çıkış kişisel verileri işlenmektedir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için KSBÜ Çerez Politikası incelenebilir. 

Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

 • Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Web Sitesi Ziyaretçisi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin Aktarılma Durumu 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK'nın 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verilerinizi, anlaşmalı tüzel ve gerçek kişiler, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanlarımız ile paylaşabiliriz. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kuruluşlar ve bunlar tarafından yetkilendirilmiş kişilere hukuki gereklilik halinde aktarım yapılabilmektedir. KSBÜ, kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

KSBÜ tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KSBÜ; Kanun’da meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilir.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )