Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Hk.

14 Mayıs 2024 Salı

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

 

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde, Üniversitemiz idari personelleri arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile aşağıda sınıfı, unvanı, birimi, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara atama yapılacaktır.

AÇIKLAMALAR

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına  başvurular 14.05.2024 - 31.05.2024 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların başvuru formunu ve başvuru dilekçesini eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyip mezuniyet belgeleri ile birlikte kapalı zarf içerisinde son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Görevde yükselme/unvan değişikliği yazılı sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından; sözlü sınav ise Üniversitemiz Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır. Yazılı sınavın şekli, yürütülmesi ve itirazlara ilişkin hususlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

Başvuru süresinin sona ermesine müteakip yapılan başvurular Üniversitemiz Sınav Kuruluna tarafından değerlendirilecek ve aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listeleri Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir.

İlan edilen aday listesine ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak sınav kuruluna (Personel Daire Başkanlığına) itiraz edebilirler. İtirazlar kurul tarafından değerlendirilerek on iş günü içinde karara bağlanır. Kesinleşen aday listesi Üniversitemiz web adresinde yayınlanacaktır.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınavlara başvurabilecektir.

Sınavlara başvuruda bulunan adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. ve 68. maddelerindeki şartları taşıması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara aday memur statüsünde bulunanlar, sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrosunda bulunan personeller başvuruda bulunamazlar.

Hizmet süresinin hesabında; "aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.

Başvuru tarihinin son günü itibari ile aranan nitelikleri taşıyan personel başvuru şartlarını taşıdığı kadrolardan sadece birisi için başvuruda bulunabilir.

Başvuruda bulunulan kadro için birim ve derece belirtilmez.

Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olan duyurular personele tebliğ edilmiş sayılacak olup ayrıca tebligat ve yazışma yapılmayacaktır.

Sınavlara ilişkin diğer bilgiler Merkezi Sınav Kurulu Kararınca belirlenecektir.

 Başvuru dilekçesi, başvuru formu ve ilan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

 Görevde Yükselme Sınavı Kadro Bilgileri ve Aranılan Nitelikler İçin Tıklayınız.

 Unvan Değişikliği Sınavı Kadro Bilgileri ve Aranılan Nitelikler İçin Tıklayınız.

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız.

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Konu Başlıkları İçin Tıklayınız.

 Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız. (Dilekçe ile birlikte kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )